Conditiile in care se presteaza serviciile de catre CET Central European Translations SRL sau in care urmeaza sa se presteze serviciile de catre CET Central European Translations SRL sunt cele expuse in prezenta pagina.

In cazul in care nu exista un alt contract scris, conventie sau act aditional care sa modifice prezentele conditiile, termenii expusi aici sunt considerati ca acceptati de catre solicitantul de servicii, denumit in continuare BENEFICIAR.

Prezentele conditii vor fi denumite CONTRACT DE PRESTARI SERVICII si guverneaza drepturile si obligatiile partilor in urma serviciilor prestate de catre CET Central European Translations SRL catre un BENEFICIAR, in urma solicitarii BENEFICIARULUI prin intermediul postei electronice, faxului sau a oricarei alte notificari scrise

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

1. PARTILE CONTRACTANTE/
Societatea comerciala CET –Central European Translations s.r.l., cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 19, Bl. 4B, Sc. 1, Ap. 13, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22203/1994, codul fiscal nr. R6549521, si contul nr. 4280102718.001 (EURO), IBAN RO55 CBIT 4280 1027 1800 1000 deschis la Banca Comerciala Ion Tiriac - Sc.Calea Victoriei, prin DIRECTORUL GENERAL, in calitate de PRESTATOR.
si
BENEFICIARUL, reprezentat in continuare de persoana fizica sau juridica, dupa caz, care solicita prestarea serviciilor de traducere, interpretariat, subtitrare sau multiplicare prin email, fax, posta sau orice alta notificare scrisa

2. OBIECTUL CONTRACTULUI /
Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii: traducere si interpretariat.

3. TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE) A SERVICIILOR (LUCRARILOR)/
Termenul de executare (predare) a serviciilor (lucrarilor) este stabilit de comun acord de catre Prestatorul si Beneficiarul acestora.

4. COSTUL SERVICIILOR (LUCRARILOR)/
Costul serviciilor (lucrarilor) prestate de firma CET - Central European Translations s.r.l. este conform listei de preturi afisate sau anexei ori ofertei de pret daca aceasta a fost contractata intre parti. In cazul in care nu exista alta conventie de pret certificata prin inscris electronic sau orice alt tip de inscris care emana de la parti, preturile sunt cele cuprinse in lista de preturi publicata la adresa http://www.cet.ro/rom/rom.htm

5. TERMENUL DE PLATA/
1. Plata se va efectua in numerar sau prin transfer bancar in conturile CET Central European Translations s.r.l. mai sus mentionate, in termen de 5 zile lucratoare de la predarea lucrarii sau prestarea serviciilor.

2. In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata la timp, se aplica o penalitate de intarziere de 0,5% pe zi. Penalitatea este scadenta (termen de 5 zile lucratoare).

6. ALTE CLAUZE ASUPRA CARORA PARTILE AU CONVENIT/
1. Calitatea lucrarilor : Prestatorul va asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor.
2. Garantii pentru lucrari: garantiile sunt acordate potrivit legii in vigoare.
3. Eventualele corecturi ale lucrarilor nu fac obiectul unei taxari suplimentare de catre Prestator, si se fac in urmatoarele 48 ore de la primirea traducerii.

7. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE /
1. Prestatorul va respecta caracterul confidential al informatiilor in legatura cu afacerile si clientii societatii care l-a angajat, cu preturile de cost, metodele de productie, planurile de afaceri, strategia comerciala, situatia financiara, cercetarea, inventarele, licentele, Know-how-ul si orice alte informatii care dezvaluite pot pagubi pe beneficiar.
2. Ambele parti contractante sunt de acord ca pe durata colaborarii sa nu dezvaluie informatii confidentiale nici unei persoane fizice, juridice sau terti.
3. Ambele parti contractante nu vor folosi nici o informatie in propriul lor folos sau in avantajul unei alte persoane fizice, juridice sau terti.
4. Totalitatea inscrisurilor societatii pentru care Prestatorul efectueaza activitatea (serviciul) apartin Beneficiarului. Prestatorul si/ sau Beneficiarul vor returna orice inscris al societatii, ori de cate ori ii va solicita reprezentantul legal al societatii respective sau la expirarea duratei de activitate.

8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA/
1. Denuntarea unilaterala a contractului poate fi facuta prin notificare prin posta, fax, email cu un preaviz de 15 zile.
2. Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele cauzate Beneficiarului cu o valoare a penalitatilor care sa nu depaseasca valoarea lucrarii.
3. Prestatorul va efectua lucrarea conform celor mai bune cunostinte ale sale.
4. Prestatorul raspunde conform prevederilor legale sau celor incheiate cu Beneficiarul pentru nerespectarea confidentialitatii lucrarilor.
5. Beneficiarul se oblige sa achite costul tutoror serviciilor prestate de prestator inainte de a solicita prestatorului alte servicii similare.

9. LITIGII/
Limba in care este incheiat contractul este limba romana. Versiune in limba engleza explica termenii contractului. Orice fel de divergente aparute in derularea contractului sunt subiect/obiect de drept al legislatiei romane in vigoare.
Disputele juridice care decurg din prezentul contract vor fi solutionate de catre parti in primul rand prin negocieri. In caz ca astfel de negocieri nu vor avea rezultatul corespunzator, partile se vor supune competentei instantelor romane abilitate sa solutioneze cererile in materie comerciala si/sau civila.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii in doua exemplare, din care un exemplar pentru Prestator si un exemplar pentru Beneficiar in limba romana, ambele versiuni fiind valabile.

PRESTATOR/SERVICE PROVIDER         BENEFICIAR/BENEFICARY
CET – Central European Translations s.r.l.
Director General

English version French version German version Hungarian version Italian version Romanian version Russian version Spanish version